1Chr 1:9

9The descendants of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. The descendants of Raamah: Sheba and Dedan.