Harold W. Attridge

Harold W. Attridge

Harold W. Attridge

Harold W. Attridge is the Sterling Professor of Divinity at Yale Divinity School. A graduate of Boston College, Cambridge University, and Harvard University, he served on the faculties of Perkins School of Theology, Southern Methodist University, the University of Notre Dame, and Yale Divinity School, where he was dean from 2002 to 2012. Among his publications are Essays on John and Hebrews (Mohr-Siebeck, 2010; repr., Baker, 2012).

Harold W. Attridge
Harold W. Attridge
Harold W. Attridge
John the Evangelist

The Apostle John (Vietnamese)

Các sách Tin Lành miêu tả Giăng là một môn đồ đầu tiên nhiệt tình của Giê-su; các truyền thống sau này gán cho Giăng quyền tác giả của những bản văn chính của Tân Ước cũng như thuật lại sự làm chứng không ngừng của ông đến thế kỷ thứ hai.

John the Evangelist