1Chr 2:43

43The sons of Hebron: Korah, Tappuah, Rekem, and Shema.